ارزیابی شرایط و اقتضائات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران و همچنین رویکرد مقاوم سازی اقتصاد نشان می‌دهد که مناسب‌ترین راهبرد برای کشور، توسعه «از ابتدا تا انتهای زنجیره ارزش نفت و گاز» است. در راستای اجرای این راهبرد، مهم‌ترین مدل‌های توسعه «توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز با اتکا به فناوری‌های پیشرفته» و «توسعه پارک‌های شیمیایی به عنوان الگوی نوین و بهینه توسعه صنعتی» هستند.
این راهبرد در پی آن است که از طریق توسعه زنجیره ارزش در نقاط کلیدی زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، رفع نیازهای استراتژیک و اساسی صنایع به صورت پایدار و بهره­ور با اتکا به شرکت­های دانش ­بنیان و برندهای ملی و توسعه صادرات، تاب­آوری و رقابت­ پذیری را در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی تقویت نماید.
تحلیل و عارضه­یابی زنجیره ارزش در بازار داخل و بازارهای هدف، شناسایی چالش­ها و نقاط کلیدی، تحلیل ساختار بخش، بررسی توانمندی­ های دانش ­بنیان و فناورانه کشور در حوزه پتروشیمی، شناسایی و تحلیل چالش­های توسعه توان داخل در نقاط کلیدی بخش و در نهایت، اتخاذ برنامه­ ها و راهکارها به منظور سرمایه گذاری بهینه، توسعه نوآوری حول شرکت­های بزرگ برای حل چالش­ ها و تعریف طرح های مشترک سرمایه گذاری (Joint Venture) اقداماتی است که در این راهبرد مد نظر قرار گرفته است.

با ما در ارتباط باشید