گواهی سپرده خاص

سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به منظور تجهیز منابع برای تامین مالی طرح‌های مشخص جدید سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح‌های سود آور موجود با سررسید مشخص افتتاح مینمایند و در ازای افتتاح این سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) صادر می‌نمایند که قابلیت انتقال به غیر داشته و قابل باز خرید قبل از سررسید می‌باشند.

اشخاص حقوقی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز طرح یا طرح‌های خود می توانند پس از اخذ مجوز انتشار گواهی سپرده مذکور از بانک مرکزی، درخواست ایجاد سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) از یک بانک عامل بنمایند.

  1. متقاضی ایجاد سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) بایستی طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی موضوع سپرده را به همراه میزان و شرایط پیشنهادی به یک بانک به عنوان بانک عامل ارائه و بانک مذکور آن را بررسی و در صورت تایید جهت اخذ مجوز انتشار به بانک مرکزی ارسال نماید.
  2. متقاضی ایجاد سپرده موظف است باز پرداخت اصل و پرداخت سود متعلق را در مقاطع مقرر تعهد کند و وثایق لازم را برای تضمین پرداخت‌های فوق در اختیار بانک عامل قرار دهد.
  1. پروژ های موضوع مشارکت در زمان اخذ مجوز باید حداقل 40 درصد پیشرفت فیزیکی با تایید بانک عامل را داشته باشند
  2. بخشی از منابع حاصل از انتشار به عنوان سپرده قانونی نزد بانک عامل باقی خواهد ماند.
  3. منابع حاصل از انتشار فقط باید در همان طرح مصرف شود.
تمامی حقوق وبسایت برای شرکت تامین سرمایه خلیج فارس محفوظ می باشد.