اوراق وکالت

اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالي است كه نشان‌دهندۀ مالكيت مشاع دارندۀ آن در دارايي‌ها، كالاها، خدمات، پروژه معين يا حقوق و منافع ناشي از انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مشخص است و بر مبناي قرارداد وكالت منتشر مي شود.

موضوع وكالت، انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مبتني بر معاملات موضوع عقود اسلامي در چارچوب قوانين و مقررات كشور با هدف كسب سود از طريق اقداماتي از قبيل خريد، فروش، اجاره، ساخت يا ايجاد دارايي/كالا/خدمات و انعقاد قراردادهاي مربوطه از محل منابع ناشي از انتشار اوراق وكالت است.

  1. بانی در ايران به ثبت رسيده و مركز اصلي فعاليت آن در ايران باشد.
  2. اظهارنظر بازرس و حسابرس شركت در خصوص صورت‌هاي مالي دو سال مالي اخير بانی مردود يا عدم اظهارنظر نباشد.
  3. مجموع جريان نقدي حاصل از عمليات بانی در دو سال مالي اخير مثبت باشد.
  4. نسبت مجموع بدهي‌ها به دارايي‌هاي بانی حداكثر 90 درصد باشد.
  1. نيابت پذير باشد.
  2. در شرع و قانون منع نشده باشد.
  3. معلوم و معين باشد.
  4. هيچگونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي و قضايي براي انجام موضوع وكالت وجود نداشته باشد.
تمامی حقوق وبسایت برای شرکت تامین سرمایه خلیج فارس محفوظ می باشد.