اوراق منفعت

اوراق بهادار با نامی است كه نشان‌دهندۀ مالكيت مشاع دارندۀ آن بر مقدار معينی از منافع آتي حاصل از بكارگيری دارايی‌ها يا ارائه خدمات معين و هرگونه حقوق معين قابل نقل و انتقال براي يك دوره زمانس مشخص است. اين اوراق قابل معامله در بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس مي‌باشند.

منفعت، عوايد مستمر حاصل از دارايي معين يا حق استفاده از خدمات يا ساير حقوق قابل نقل و انتقالي است كه مبناي انتشار اوراق منفعت قرار می‌گيرد.

 1. بانی در ايران به ثبت رسيده و مركز اصلي فعاليت آن در ايران باشد.
 2. اظهارنظر بازرس و حسابرس شركت در خصوص صورت‌هاي مالي دو سال مالي اخير بانی مردود يا عدم اظهارنظر نباشد.
 3. تعلق منفعت به بانی محرز شده باشد.
 4. مجموع جريان نقدي حاصل از عمليات بانی در دو سال مالي اخير مثبت باشد.
 5. نسبت مجموع بدهي‌ها به دارايي‌هاي بانی حداكثر 90 درصد باشد.
 6. بانی توانايي پرداخت مبالغ تعهدشدۀ خود را داشته باشد.
 1. در زمان انتشار اوراق، داراي جريانات نقدي باشد.
 2. تعلق منفعت به باني محرز شده و تداوم آن در آينده بيش از عمر اوراق باشد.
 3. هيچگونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقال، تصرف و استفاده از منفعت وجود نداشته باشد.
 4. تمام مجوزهاي قانوني لازم براي استفاده از منافع و تداوم آن توسط باني از مراجع ذيربط اخذ شده باشد.
 5. تمام مجوزهاي قانوني لازم براي استفاده از منافع و تداوم آن توسط باني از مراجع ذيربط اخذ شده باشد.

محتوای تاگل در اینجا قرار می گیرد

تمامی حقوق وبسایت برای شرکت تامین سرمایه خلیج فارس محفوظ می باشد.