صندوق زمین و ساختمان

موضوع فعالیت صندوق، جمع‌آوری وجوه از متقاضیان سرمایه‌­گذاری در صندوق و ساخت پروژۀ ساختمانی و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یادشده و درنهایت تقسيم عوايد ناشی از این فعاليت بين سرمايه‌گذاران صندوق است.

1. مراحل اخذ مجوز صندوق زمین و ساختمان

1. ارائه درخواست صدور مجوز موافقت به همراه تکمیل مدارک مربوطه؛

2. صدور مجوز موافقت اصولی توسط سازمان در صورت احراز شرایط لازم؛

3. ارسال مدارک لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار؛

4. اخذ مجوز ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها از سازمان بورس و اوراق بهادار؛

5. ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ارسال آگهی تأسیس به‌منظور اخذ مجوز پذیره‌نویسی؛

6. ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛

7. تکمیل سرمایه صندوق و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری مؤسسین؛

8. اخذ مجوز عرضه و انجام عرضه عمومی؛

9. ارسال مدارک دال بر موفقیت در عرضه و درخواست صدور مجوز فعالیت؛

10. صدور مجوز فعالیت.

تمامی حقوق وبسایت برای شرکت تامین سرمایه خلیج فارس محفوظ می باشد.