صندوق زمین و ساختمان

موضوع فعالیت صندوق، جمع‌آوری وجوه از متقاضیان سرمایه‌­گذاری در صندوق و ساخت پروژۀ ساختمانی و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یادشده و درنهایت تقسيم عوايد ناشی از این فعاليت بين سرمايه‌گذاران صندوق است.

مراحل اخذ مجوز صندوق زمین و ساختمان:

1. ارائه درخواست صدور مجوز موافقت به همراه تکمیل مدارک مربوطه؛

2. صدور مجوز موافقت اصولی توسط سازمان در صورت احراز شرایط لازم؛

3. ارسال مدارک لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار؛

4. اخذ مجوز ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها از سازمان بورس و اوراق بهادار؛

5. ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ارسال آگهی تأسیس به‌منظور اخذ مجوز پذیره‌نویسی؛

6. ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛

7. تکمیل سرمایه صندوق و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری مؤسسین؛

8. اخذ مجوز عرضه و انجام عرضه عمومی؛

9. ارسال مدارک دال بر موفقیت در عرضه و درخواست صدور مجوز فعالیت؛

10. صدور مجوز فعالیت.

با ما در ارتباط باشید