ابزارهای مبتنی بر سرمایه

روش‌ های تأمین مالی سرمایه‌ای به روش‌هایی گفته می‌شود که سرمایه مورد نیاز از محل حقوق صاحبان سهام تأمین شده و سرمایه‌گذاران در زمره مالکان شرکت قرار می‌گیرند. از انواع روش‌های تأمین مالی سرمایه‌ای می‌توان به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران یا فروش سهام اشاره کرد.