ابزارهای مبتنی بر سرمایه

روش‌ های تأمین مالی سرمایه‌ای به روش‌هایی گفته می‌شود که سرمایه مورد نیاز از محل حقوق صاحبان سهام تأمین شده و سرمایه‌گذاران در زمره مالکان شرکت قرار می‌گیرند. از انواع روش‌های تأمین مالی سرمایه‌ای می‌توان به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران یا فروش سهام اشاره کرد.

با ما در ارتباط باشید