اعضای کمیته ریسک و پایش

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلات/مدارک حرفه ایسوابق
ایوب باقر تباررئیس کمیته– معاون بازرسی و امور معاملات، مدیر نظارت بر کارگزاران و مدیر نظارت بر نهادهای مالی بورس تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار
– معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها گروه مالی سپهر صادرات
فریدون رهنمای رودپشتیعضو مستقلدکتری حسابداری– استاد تمام واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیئت مدیره انجمن حسابرسی ایران
– مؤسس و دبیر کل خزانه دار و عضو هیات مدیره انجمن مهندسي مالي ايران
بهروز خدارحمیعضو مستقل– عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
– عضو هیئت مدیره انجمن حسابرسی ایران
قاسم بولوعضو مستقل– عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
– عضو هیئت مدیره انجمن حسابرسی ایران