اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلات/مدارک حرفه ایسوابق
مرتضی رحیمیان سرایرئیس کمیتهدکترای حرفه ای کسب و کار، گرایش حسابداری1. مديرامور سهام، مجامع و روابط با سرمايه‌گذاران شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس از 1395/11/01 تاکنون

2. مديرامور مجامع و سهام شرکت ملي صنايع پتروشيمي از 1388/09/05لغايت1395/11/30

3. عضوهيات‌مديره شرکت‌هاي پليمر آرياساسول، پتروشيمي جم، صنايع پتروشيمي خليج فارس، پتروشيمي کرمانشاه از سال1392 لغايت 1401

علی اصغر ثامنیعضور کمیتهدانشجوی دکترای حسابداری1. حسابرس ارشد موسسه حسابرسي ايران مشهود (مرداد 86 تا آذر 93)

2. مدير مالي شرکتهاي توسعه آينده پارس، بهساز کاشانه، ديدگاهان نوين (تير 96 تا شهريور 1401)

3. مدير فني حسابرسي موسسه داوران حساب (شهريور 1401 تا کنون)

کامبیز جامععضور کمیتهکارشناسی ارشد حسابداری1. مدير عامل و عضو هيات مديره شرکت مشاور خرد پيروز ( از شرکت هاي گروه بانک پارسيان )

2. عضو کميته حسابرسي سرمايه گذاري سيمان تامين و پتروشيمي تندگويان

3. مدير عامل و شريک موسسه حسابرسي آرمان پيام جامع 1393 تا 1399

4. شريک موسسه حسابرسي فريوران از 1386 تا 1393