اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلات/مدارک حرفه ایسوابق
حمیدرضا کردلوئیرئیس کمیتهدکتری مدیریت مالی
سعید شهباز مرادیعضو کمیتهدکتری مدیریت منابع انسانی / دانشگاه تهرانرئیس پژوهشهای منابع انسانی و تحول اداری شرکت نفت
حمیدرضا رحمتیانعضو کمیتهکارشناسی ارشد مدیریت / سازمان مدیریت صنعتی– مشاور مدیر عامل هلدینگ نیکان
– رئیس هئیت مدیره گروه مالی مسکن
علی قاسمی جهانعضو و دبیر کمیتهدکتری علوم ارتباطات بین الملل / علوم تحقیقات– مشاور مدیر عامل و مدیر روابط عمومی شرکت شهر سالم ( شهرداری تهران)
– مدیر منابع انسانی شرکت خاکریز آب
– مدیر منابع انسانی دانشگاه معین