اعضای کمیته حسابرسی

دکتر مرتضی رحیمیان سرای


(رئیس کمیته)

دکتری مدیریت مالی

اهم سوابق:

مديرامور سهام، مجامع و روابط با سرمايه‌گذاران شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس از 1395/11/01 تاکنون

مديرامور مجامع و سهام شرکت ملي صنايع پتروشيمي از 1388/09/05لغايت1395/11/30

عضوهيات‌مديره شرکت‌هاي پليمر آرياساسول، پتروشيمي جم، صنايع پتروشيمي خليج فارس، پتروشيمي کرمانشاه از سال1392 لغايت 1401

دکتر علی اصغر ثامنی


(عضو کمیته)

دانشجوی دکتری حسابداری

اهم سوابق:

حسابرس ارشد موسسه حسابرسي ايران مشهود (مرداد 86 تا آذر 93)

مدير مالي شرکتهاي توسعه آينده پارس، بهساز کاشانه، ديدگاهان نوين (تير 96 تا شهريور 1401)

مدير فني حسابرسي موسسه داوران حساب (شهريور 1401 تا کنون)

کامبیز جامع


(عضو کمیته)

کارشناسی ارشد حسابداری

اهم سوابق:

مدير عامل و عضو هيات مديره شرکت مشاور خرد پيروز ( از شرکت هاي گروه بانک پارسيان )

عضو کميته حسابرسي سرمايه گذاري سيمان تامين و پتروشيمي تندگويان

مدير عامل و شريک موسسه حسابرسي آرمان پيام جامع 1393 تا 1399

شريک موسسه حسابرسي فريوران از 1386 تا 1393

دکتر محمد خان زاده


(رئیس حسابرسی داخلی)

دکتری حسابداری

اهم سوابق:

مدير عامل کارگزاري پگاه ياوران نوين (از 1388 تا 1394 )

مدير حسابرسي داخلي تامین سرمايه تمدن (از تير ماه 1394 تا اسفند 1396)

معاون اجرايي تامين سرمايه تمدن ( از فروردين 1397 تا فروردين 1401 )