مسعود بهمنی راد

مسعود بهمنی راد


معاون سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها

 

حسن بان

حسن بان


معاون توسعه کسب و کار، بازاریابی (و نوآوری)

 

محدثه رزاقی

محدثه رزاقی


معاون خدمات مالی

 

محمد خان زاده

دکتر محمد خان زاده


مدیر حسابرسی داخلی

 

سید محمد حسینی

سید محمد حسینی


مدیر حقوقی و امور قراردادها

 

اکبر عباسی فرد

اکبر عباسی فرد


مدیر ریسک و پایش