دکتر محمد ابراهیم محمد پورزرندی

دکتر محمد ابراهیم محمد پورزرندی


مدیرعامل

داخلی: 203

 

محدثه رزاقی

دکتر محدثه رزاقی


معاون خدمات مالی

داخلی: 607

 

عادل بهزادی


معاون سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها

داخلی: 403

 

دکتر علی قاسمی جهان


مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

داخلی: 301

 

دکتر محمود رضایی


مدیر مالی

داخلی: 331

 

محمد خان زاده

دکتر محمد خان زاده


مدیر حسابرسی داخلی

داخلی: 221

 

سید محمد حسینی

سید محمد حسینی


مدیر حقوقی و امور قراردادها

داخلی: 222

 

محمد مهدی زارع پور نصیرآبادی


مدیر ریسک و پایش

داخلی: 241

 

ابراهیم صدرالدین


مدیر واحد مهندسی مالی

داخلی: 502

 

مژده بادی اللهی

مژده بادی اللهی


مدیر ارزشگذاری

داخلی: –

 

پیمان یادی


مدیر عملیات بازار

داخلی: 406

 

علیرضا عزیزی

علیرضا عزیزی


مدیر تأمین مالی بدهی

داخلی: 501

 

محمد صادق صادقی


مدیر نوآوری

داخلی: 602

 

بهرام گروسی


مدیر تحلیل و پایش بازار

داخلی: 408