رویه های حاکمیت شرکتی

از مهمترین اقدامات شرکت در راستای رعایت الزامات دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • تشکیل کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات تحت نظر هیات مدیره.
 • تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.
 • استقرار سازوکار های کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول از حفاظت دارایی و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده ، تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات از طریق تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای آنها.
 • بررسی سالانه سیستم کنترل های داخلی توسط هیات مدیره و درج و افشا نتایج آن در گزارشی تحت عنوان گزارش کنترل های داخلی.
 • رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر در خصوص غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره و عضویت حداقل یک عضو غیرموظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیئت مدیره شرکت.
 • رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص وظایف غیرقابل تفویض هیات مدیره.
 • تهیه و تنظیم اقرارنامه در خصوص عدم حضور اعضای هیات مدیره به عنوان عضو هیات مدیره در بیش از 3 شرکت.
 • رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معاملات با اشخاص وابسته به شکلی که از کنترل مناسب تضاد منافع اطمینان حاصل شود و از منافع شرکت و سهامداران حفاظت کند.
 • طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای لازم جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی از سوی هیات مدیره.
 • رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص اینکه رییس هیات مدیره همزمان، مدیرعامل شرکت نباشد.
 • تهیه و تصویب منشور هیات مدیره شامل وظایف، اختیارات و مسئولیت های رییس هیات مدیره ، مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن.
 • تشکیل دبیرخانه هیات مدیره طبق ضوابط دستورالعمل که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را برعهده داشته باشد.
 • تشکیل جلسات هیات مدیره حداقل یک بار در ماه.
 • رعایت قوانین و مقررات و مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل مجامع و اعمال حق رای.
 • اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعکاس در صورت جلسات مجمع.
 • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیات مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام.
 • افشای اطلاعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در گزارش تفسیری مدیریت.