اعضای فعلی هیئت مدیره

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتسوابق حرفه ای
مرتضی رحیمیان سرایرئیس هیات مدیرهدکترا مدیریت کسب و کار با گرایش حسابداری1- مدیر امور مجامع و سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
2- معاون مالی واداری شرکت بازرگانی پتروشیمی
3-رئیس کمیته حسابرسی پتروشیمی شهید تندگویان ،شرکت پلیمر آریا ساسول ، پالایش نفت تبریز
4- مدیر مالی و اداری شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد
5 عضو هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
6- عضو و نایب رئیس هیات مدیره شرکت تجارت صنعت پتروشیمی
7- عضو هیات مدیره پتروشیمی جم
8- رئیس هیات مدیره پتروشیمی هرمز
9- عضو هیات مدیره پتروشیمی کرمانشاه
محمد ابراهیم محمد پور زرندیمدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیرهدکتری مدیریت صنعتی1- عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کوثر
2- عضو هیات مدیره لیزینگ کار آفرین
3- رئیس هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران
4-عضو هیات مدیره نهادهای سرمایه گذاری ایران
5-مدیر عامل سرمایه گذاری ملی ایران
6- عضو هیات مدیره تامین سرمایه امین
7- رئیس هیات مدیره بیمه ما
8-مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه مالی ملت
9- رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری امین آوید
10- عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
ایوب باقر تبارعضو هیات مدیرهکارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت1- مدیر عامل و عضو هیات مدیره فراز انرژی دنا
2- معاون امور شرکتها گروه مالی سپهر صادرات
3- عضو هیات مدیره رتبه بندی اعتباری برهان
4- عضو هیات مدیره موظف تاید واتر خاورمیانه
5- معاون سرمایه گذاری توسعه سرمایه گذاری دریک
6- مدیر عامل کارگزاری ملل پویا
محمدرضا رستميعضو هیات مدیره
حمید رضا کردلوئیعضو هیات مدیرهدکترا مدیریت بازرگانی1- عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
2-معاون مالی تعاونی اعتبار ایران خودرو
3-معاون مالی فن آوا کارت
4-مدیر اعتبارات و عملیات لیزینگ ایران وشرق
5-معاون مالی و اقتصادی ایران ارقام-مرقام

اعضای اسبق هیئت مدیره

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتسوابق حرفه ای
ایوب باقر تباررئیس هیات مدیرهکارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت1- مدیر عامل و عضو هیات مدیره فراز انرژی دنا
2- معاون امور شرکتها گروه مالی سپهر صادرات
3- عضو هیات مدیره رتبه بندی اعتباری برهان
4- عضو هیات مدیره موظف تاید واتر خاورمیانه
5- معاون سرمایه گذاری توسعه سرمایه گذاری دریک
6- مدیر عامل کارگزاری ملل پویا
مرتضی رحیمیان سراینایب رئیس هیات مدیرهدکترا مدیریت کسب و کار با گرایش حسابداری1- مدیر امور مجامع و سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
2- معاون مالی واداری شرکت بازرگانی پتروشیمی
3-رئیس کمیته حسابرسی پتروشیمی شهید تندگویان ،شرکت پلیمر آریا ساسول ، پالایش نفت تبریز
4- مدیر مالی و اداری شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد
5 عضو هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
6- عضو و نایب رئیس هیات مدیره شرکت تجارت صنعت پتروشیمی
7- عضو هیات مدیره پتروشیمی جم
8- رئیس هیات مدیره پتروشیمی هرمز
9- عضو هیات مدیره پتروشیمی کرمانشاه
سمانه رشیدیان یزدعضو هیات مدیرهدکترا کارآفرینی1- مدیر واحد تامین سرمایه کارگزاری بانک آینده
2- مدیر واحد تحقیق و توسعه گسترش نوین ایرانیان
3- کارشناس ارشد شرکت بورس اوراق بهادار تهران
4-عضو هیات مدیره پتروشیمی کارون
5- سرپرست واحد سرمایه گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
حمید رضا کردلوئیعضو هیات مدیرهدکترا مدیریت بازرگانی1- عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
2-معاون مالی تعاونی اعتبار ایران خودرو
3-معاون مالی فن آوا کارت
4-مدیر اعتبارات و عملیات لیزینگ ایران وشرق
5-معاون مالی و اقتصادی ایران ارقام-مرقام
محمد ابراهیم محمد پور زرندیمدیر عاملدکتری مدیریت صنعتی1- عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کوثر
2- عضو هیات مدیره لیزینگ کار آفرین
3- رئیس هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران
4-عضو هیات مدیره نهادهای سرمایه گذاری ایران
5-مدیر عامل سرمایه گذاری ملی ایران
6- عضو هیات مدیره تامین سرمایه امین
7- رئیس هیات مدیره بیمه ما
8-مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه مالی ملت
9- رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری امین آوید
10- عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند